"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ważne informacje dla Wnioskodawców, którzy planują złożyć wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Przedstawiamy Państwu wartości wskaźników zwodociągowania i skanalizowania wraz z wyliczeniem punktów dla poszczególnych gmin za kryteria wyboru operacji wskazane w § 11ust 4 pkt 4 do 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1182 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku realizacji operacji na terenie gminy miejsko-wiejskiej należy wziąć pod uwagę zapisy § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia. W przedmiotowej kwestii została wydana również interpretacja MRiRW, która dostępna jest pod następującym adresem: http://prow.podkarpackie.pl/images/mics/interpretacje/wod_kan/int-wskazniki.pdf

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wskazn_wod-kan.xlsx)wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania58 kB