"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Umowy ramowe pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisane

23 maja br. zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowe) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a 28 Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa podkarpackiego, które w grudniu ubiegłego roku złożyły wnioski o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Spośród LSR złożonych w konkursie, 26 będzie współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz 2 LSR współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020). W ramach zawartych umów LGD będą dysponowały kwotą niemal 239 mln złotych na realizację celów zawartych w strategiach.

W obecnej perspektywie finansowej LSR obejmują swoim zasięgiem obszar niemal całego województwa podkarpackiego i skupiają łącznie 1 524 661 mieszkańców.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru     i oceny.