"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lista operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

Dofinansowane zostaną operacje w kolejności wynikającej z listy rankingowej, które uzyskały największą liczbę punktów i mieszczą się w dostępnym limicie środków tj. 20 415 144 euro (zgodnie  z  załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  (Dz.U.2015, poz.1755)).

Zgodnie z kursem euro z dnia 30 maja 2016r. [właściwym dla obliczenia limitów środków w zł] pomoc może zostać przyznana od poz.1 do poz. 133 listy operacji.

Jednocześnie informuję, że Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zawarcie umów do wysokości przekraczającej wartość w/w limitu. W związku z tym liczba zawartych umów może ulec zwiększeniu. O możliwości zawarcie kolejnych umów wnioskodawcy zostaną powiadomieni stosownymi pismami.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Województwa.pdf)Uchwała Zarządu Województwa.pdf452 kB
Pobierz plik (Lista operacji.pdf)Lista operacji.pdf7214 kB