"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gospodarka wodno-ściekowa

Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy


Umowa (wersja 4z)

 

Umowa (wersja 3z)


Wniosek o płatność

wersja 5z (obowiązuje od 20 czerwa 2018 r.)

wersja 4z (z 17.01.2018 r.)

wersja 3z