"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Planowane uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 18 marca 2017 r. zaplanowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie on służył realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • Wnioskodawców/beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji powyżej 20 tys. zł netto;
  • Wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie Portalu Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów