"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Nabór - „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. 02.01.2018 r. do 19.01.2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 02 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r.

Do pobrania:

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r. podjął uchwałę Nr 353/7500/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 1 lutego do 31 marca 2017 roku.
Na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 9 wnioskodawców.

Zatwierdzona zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął uchwałę Nr 340/7347/17 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie roczne za I rok realizacji LSR

Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. przekazującym Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Uchwałą Nr 347/7427/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  ustalenia terminu na złożenie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wyznacza się termin na złożenie sprawozdania z realizacji LSR za pierwszy rok jej realizacji do końca października br.