Kwalifikowalność przyłączy w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kwalifikowalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 z uwagi na podjętą uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r sygn. akt. III SZP 2/16, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) pismem z dnia 18.09.2019 r. wyraziło stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z ww. pismem, MRiRW podtrzymało dotychczas przyjęte stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 11.10.2016 r., znak; ROW.wrt.504.26.2016.

Wobec powyższego, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe w ramach składanych wniosków w obecnie trwającym naborze będą definiowane wg dotychczasowych ustaleń.

Pisma do pobrania poniżej:

  1. Pismo z dnia 18.09.2019 r.
  2. Pismo z dnia 14.05.2009 r.
  3. Pismo z dnia 11.10.2016 r.