Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W dniu 05 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 93/2249/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 05 sierpnia do 30 września 2019 roku.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 70 wniosków. Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 66 operacji na łączną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynoszącą 83 136 928,97 zł.

Pozostałe wnioski podczas oceny punktowej nie uzyskały 12 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby punktów.

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego jest weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji, mieszczących się w 150 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu tj. w kwocie 114 579 278,80 zł.

Tak więc kontroli administracyjnej zostaną poddane wszystkie wnioski znajdujące się na zatwierdzonej liście stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków …, Samorząd Województwa, po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości przedmiotową listę wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top