Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 lipca 2019 r. podjął uchwałę Nr 60/1491/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2019 roku. Na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 4 wnioskodawców.

Zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wynosi 2 727 692 euro co w przeliczeniu wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny wynosi 11 596 782,54 zł (100% limitu).

Ponieważ Samorząd Województwa podczas ogłoszonego pierwszego naboru wniosków wykorzystał już kwotę w wysokości 7 050 487,42 zł do dyspozycji Województwa Podkarpackiego pozostaje kwota 4 546 295,12 zł.

Wobec powyższego podpisanie umów nastąpi z wszystkimi Wnioskodawcami znajdującymi się na przedmiotowej liście operacji.