Informacja dotycząca zamieszczania tablic informacyjnych PROW 2014-2020

Ze względu na nowe brzmienie części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika nr III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014, ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18 z późn. zm.), zamieszczamy interpretację tej zmiany wyrażoną przez Departament Prawno-Legislacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz dokument PT/zks/wk -540-10/16 (648) - PDF.

Umowy ramowe pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisane

23 maja br. zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowe) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a 28 Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa podkarpackiego, które w grudniu ubiegłego roku złożyły wnioski o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Spośród LSR złożonych w konkursie, 26 będzie współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz 2 LSR współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020). W ramach zawartych umów LGD będą dysponowały kwotą niemal 239 mln złotych na realizację celów zawartych w strategiach.

W obecnej perspektywie finansowej LSR obejmują swoim zasięgiem obszar niemal całego województwa podkarpackiego i skupiają łącznie 1 524 661 mieszkańców.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru     i oceny.

Lista operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

Szkolenie dla przedstawicieli LGD z terenu województwa podkarpackiego

W związku z udostepnieniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wraz z instrukcją jego wypełniania, w dniu 6 maja 2016 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbędzie się szkolenie dotyczące sposobu wypełniania w/w wniosku.