Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Operacje typu 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej" 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

 

Wniosek o przyznanie pomocy

wersja 1z

 • Wniosek o przyznanie pomocy - wersja do edycji (xlsx)
  UWAGA: 
  W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (wersja 1 z) w sekcji III. Opis planowanej operacji przy pkt:
  6.13. Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczące przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
  6.14. Układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków

  poprawny powinien być przypis dolny nr 4 o treści: Kryterium wyboru operacji za które można uzyskać dodatkowe punkty (pole obowiązkowe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy spełnia warunki danego kryterium).
  Nie zaznaczenie tych pól przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

Umowa

wersja 6z

wersja 5z

wersja 4z

wersja 3z

wersja 2z


Wniosek o płatność

wersja 5z (obowiązuje od 20 czerwa 2018 r.)

wersja 4z 

 


Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy

wersja 1z


Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

wersja 1z

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top