Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 7 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę Nr 459/9623/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 55 wniosków. Na przedmiotową listę zostało wpisanych 26 operacji na łączną kwotę pomocy 9 052 257,00 zł. Pozostałe 29 wniosków podczas oceny punktowej nie uzyskało 16 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby.

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zm.), weryfikacji formalnej i merytorycznej podlegają wnioski o przyznanie pomocy na operacje, które zgodnie z kolejnością przysługiwania pomocy mieszczą się w wysokości 150% limitu środków przyznanych dla województwa podkarpackiego na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Jedynie Wnioskodawcy znajdujący się na przedmiotowej liście operacji od poz. 1 do poz. 17 mieszczą się w 150 % limitu środków przyznanych dla województwa podkarpackiego na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) dostępny limit środków dla województwa podkarpackiego dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” wynosi 907 339,00 euro co w przeliczeniu wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z dnia 30 lipca 2018 r. wynosi 3 880 961,10 zł (100% limitu).

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego jest weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji od poz. 1 do poz. 17, tj. mieszczących się w 150 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu czyli w kwocie 5 821 441,65 zł.

Tak więc weryfikacji formalnej i merytorycznej zostanie poddanych 17 wniosków znajdujących się na zatwierdzonej liście stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków …, cyt. „Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria wyboru operacji w ramach danego typu operacji, sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach tego typu operacji”.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top