Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 2 marca 2020 r. podjął uchwałę Nr 128/2992/20 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 16 września do 31 października 2019 roku. Na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 5 wnioskodawców.

Zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wynosi 2 727 692 euro co w przeliczeniu wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny wynosi 11 694 433,91 zł (100% limitu).

Ponieważ Samorząd Województwa podczas ogłoszonego pierwszego i drugiego  naboru wniosków wykorzystał już kwotę w wysokości 9  718 088,84 zł do dyspozycji Województwa Podkarpackiego pozostaje kwota 1 976 345,07 zł. Wobec powyższego w chwili obecnej podpisanie umów nastąpi z Wnioskodawcami znajdującymi się na przedmiotowej liście operacji na pozycjach od 1 do 2. Kolejne umowy zostaną zawarte w momencie pojawienia się wolnych środków (np.: oszczędności przetargowe, zmiana kursu euro).

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top