Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 maja 2020r. podjął uchwałę Nr 156/3416/20 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 61 Wnioskodawców. Łączna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 72 522 872,00 zł.

Zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla województwa podkarpackiego w przypadku operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” wynosi 39 257 602 euro co w przeliczeniu wg. kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w miesiącu maju wynosi 178 394 395 zł. (100% limitu).

Ponieważ Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach prowadzonego wcześniej naboru wniosków zakontraktował już środki w wysokości 95 921 238,65 zł – do dyspozycji pozostała jeszcze kwota w wysokości 82 473 156,35 zł.

Wobec powyższego zawarcie umów nastąpi z wszystkimi Wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top