Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 10 września br. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 1555).

W praktyce oznacza to wprowadzenie uproszczeń w podejściu do realizowanych w ramach tego poddziałania operacji. Wśród najważniejszych wymienić należy:

1. W odniesieniu do operacji zakładających podjęcie działalności gospodarczej:

 • skrócenie wymaganego okresu w którym wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy z dwóch lat do trzech miesięcy;
 • rezygnacja z obowiązku wykonywania działalności gospodarczej w okresie dwóch lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Aktualnie działalność gospodarczą należy wykonywać łącznie przez co najmniej dwa lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają dwa lata licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej;
 • w ten sam sposób zostały sformułowane warunki w zakresie podlegania ubezpieczeniom oraz utrzymania utworzonego miejsca pracy aktualnie obowiązek ten obejmuje okres co najmniej dwóch lat od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają dwa lata licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej;
 • zrezygnowano z obowiązku podjęcia działalności gospodarczej jako warunku wypłaty pierwszej transzy pomocy, obecnie wymagane jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG oraz dokonanie na jego podstawie wpisu, przy czym data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie musi być równoznaczna z datą wpisu do CEIDG (może być późniejsza);
 • zmianie uległy również warunki wypłaty drugiej transzy pomocy. Obecnie aby wypłata była możliwa konieczne jest m.in. aby:
 1. operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu pomocy,
 2. beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,
 3. beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (istotne jest, iż w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej),
 4. alternatywnie do sytuacji opisanej w pkt c) beneficjent może utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnić osobę (dla której zostało utworzone to miejsce pracy) na podstawie umowy o pracę lub zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej i podlegać tym ubezpieczeniom.

2. W odniesieniu do operacji, które zakładają rozwój działalności gospodarczej: 

 • rezygnacja z obowiązku utrzymania miejsc pracy (w tym miejsc pracy utworzonych w ramach realizowanej operacji) do momentu, w którym upłyną trzy lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej; 
 • wprowadzenie zobowiązania w zakresie utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy do momentu, w którym upłyną trzy lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej. 

3. Zmiany ogólne

 • umożliwienie dołączania dokumentów w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
 • dołączanie biznesplanu na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD),
 • uchylenie przepisu dotyczącego konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy,
 • umożliwienie podpisywanie umów w trybie korespondencyjnym,
 • zwolnienie beneficjenów należących wyłącznie do sektora finansów publicznych z obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwzględniając powyższe informujemy, że aktualnie Agencja Płatnicza (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) przygotowuje projekt umowy uwzględniający obowiązujący stan prawny. Po zatwierdzeniu formularza umowy zawierane po jego przekazaniu samorządom województw do stosowania, będą zawierane według obowiązujących aktualnie przepisów. Umowy podpisane przed dniem zatwierdzenia nowych formularzy będą mogły zostać zmienione w drodze aneksowania w celu dostosowania postanowień do nowych przepisów wykonawczych. 

O takiej możliwości poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej: 

http://prow.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci

Z tekstem Rozporządzenia z dnia 2 września 2020 r. można zapoznać się tutaj: 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1555

Z uwzględnieniem opisanych zmian będą weryfikowane wnioski o przyznanie pomocy, które zostały złożone w naborach, których bieg rozpoczął się i nie zakończył przed dniem wejścia w życie tych zmian tj. przed 10 września 2020 r. 

Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie ze wskazanymi zmianami będzie miała oczywiście zastosowanie również w odniesieniu do wniosków, które zostały złożone w naborach, które rozpoczęły się 10 września 2020 r. i później. 

Wnioski, które zostały złożone w naborach, których bieg zakończył się najpóźniej 9 września 2020 r. będą weryfikowane bez uwzględniania przedstawionych zmian. Umowa o przyznaniu pomocy będzie zawarta zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem. Dopiero po jej podpisaniu będzie możliwe dokonanie jej zmiany, w celu dostosowania treści do nowych przepisów.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top