Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Aktualnie trwają konsultacje publiczne oraz uzgodnienia zmienianego aktu prawnego.

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353072

Zachęcamy do zapoznania się z projektowaną zmianą rozporządzenia.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top