Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W miniony czwartek, tj. 21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020”.

Szkolenie skierowane było do przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego realizujących w obecnej perspektywie finansowej LSR oraz do nowo tworzących się podmiotów na terenie województwa podkarpackiego, które mają możliwość ubiegania się o pomoc w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Celem spotkania było przygotowanie LGD i nowo tworzących się stowarzyszeń do złożenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020 w związku z naborem ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pani Magdalena Sobina. Pani Dyrektor powitała przybyłych uczestników oraz przedstawiła warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020. W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę spotkań i konsultacji z lokalną społecznością w trakcie tworzenia nowych strategii rozwoju lokalnego oraz wskazała na konieczność współpracy wszystkich działających podmiotów na terenie województwa w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dedykowanych mieszkańcom obszarów objętych LSR.

Dalszą część spotkania koordynował kierownik Oddziału nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania – Pan Marek Bednarz, który wraz z Panią Katarzyną Lichtblau, po uprzednim omówieniu formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014- 2020, odpowiadał na pytania dotyczące poprawności wypełnienia formularza wniosku.

W ostatniej części szkolenia kierownik Oddziału obsługi wniosków o płatność i autoryzacji płatności – Pani Aneta Kozioł omówiła formularz wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014-2020. Pani Kierownik przedstawiła najważniejsze elementy wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, odpowiadając na pytania uczestników szkolenia.

Finalnym punktem spotkania była dyskusja zakończona wystąpieniem Pani Dyrektor Magdaleny Sobiny. Pani Dyrektor w ramach swojego wystąpienia skupiła się na współpracy pomiędzy SW a LGD oraz przedstawiła bieżące problemy i kwestie związane z wdrażaniem LSR.

 Wystąpienie Magdaleny Sobiny – Dyrektor Departamentu PROW, która omówiła warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020
 Przedstawienie instrukcji wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014- 2020 przez Katarzynę Lichtblau i Marka Bednarza - Oddział nadzoru i kontroli nad Lokalnymi Grupami Działania
 Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego
 Omówienie formularza wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014- 2020 przez Anetę Kozioł - Oddział obsługi wniosków o płatność i autoryzacji płatności, omówienie formularza wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014- 2020
 Panel dyskusyjny spotkania, Tomasz Stefanowicz - Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top