Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 12 lipca 2022 r. podjął uchwałę Nr 405/8170/22 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 7 kwietnia do 31 maja 2022 roku.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 98 wniosków.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526 z późn. zm.) – dalej Rozporządzenie, w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych w § 11 ust. 4 i 5 Rozporządzenia.

Po przeprowadzonej ocenie została utworzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.
Na przedmiotową listę zostały wpisane wszystkie wnioski w tym:

  1. Wnioski, które będą weryfikowane tj. mieszczące się w limicie środków dostępnych dla województwa podkarpackiego - znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy od poz. 1 do poz. 39,
  2. Wnioski, które będą weryfikowane w momencie pojawienia się wolnych środków finansowych (wynikających np. z oszczędności przetargowych, zmiany kursu euro czy zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków na to działanie) - znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy od poz. 40 do poz. 81 oraz
  3. Wnioski, które nie osiągnęły minimum punktowego tj. 12 pkt.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1755 z późn. zm.) limit środków z EURI dla Województwa Podkarpackiego na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa wynosi 26 833 943 euro, co w przeliczeniu według kursu opublikowanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w miesiącu czerwcu kursu euro (4,6869) limit ten wynosi 125 768 007,45 zł.

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego jest weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji od poz. 1 do poz. 39 tj. mieszczących się w 100 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu na realizację operacji typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 15 Rozporządzenia, cyt. „Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, po zakończeniu sprawdzenia spełnienia warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa w § 13 ust. 1, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.

Do pobrania:
Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top