Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniach 15 - 16 września br. w Radymnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami 26 lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Stroną merytoryczną szkolenia zajęli się pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Pierwszy dzień szkolenia poświęcono w całości tematyce związanej z planowanym konkursem na wybór lokalnych strategii rozwoju. Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu PROW – Pani Magdalena Sobina. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty związane z wnioskowaniem przez lokalne grupy działania o wybór LSR. W trakcie tej części spotkania Pani dyrektor przybliżyła uczestnikom szkolenia projekty dokumentów związane z planowanym konkursem na wybór LSR, tj. Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027, oraz załączniki: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR i Kryteria wyboru LSR.

Kolejne punkty programu spotkania omawiane były przez Pana Marka Bednarza – kierownika oddziału nadzoru i kontroli nad LGD Departamentu PROW. W trakcie tej części szkolenia poruszono tematykę związaną z projektami załączników do regulaminu konkursu: Warunkami dostępu oraz Strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR. Podczas szkolenia omówiono również projekt formularza wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Ostatnią część pierwszego dnia szkolenia stanowiło wystąpienie Pani Eulalii Chrzanowskiej – przedstawiciela Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, która wskazała możliwe obszary wsparcia w ramach Priorytetu 8 RLKS  Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP).

Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju. Jako pierwszy swoją prezentację przedstawił Pan Paweł Barnak -  kierownik oddziału wdrażania Departamentu PROW. W trakcie swojego wystąpienia poruszył on tematykę związaną z aktualnym stanem wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kolejny punkt programu spotkania został omówiony przez Panią Anetę Kozioł – kierownika oddziału obsługi wniosków o płatność i autoryzacji płatności Departamentu PROW, która przedstawiła sprawy bieżące związane z obsługą wniosków o płatność. Ostatnią część szkolenia stanowiło wystąpienie Pana Pawła Żybuli – kierownika oddziału kontroli Departamentu PROW, który wskazał najczęściej napotykane błędy związane z realizacją operacji.

Podsumowaniem dwóch dni szkolenia była  dyskusja dotycząca wyzwań przed jakimi staną LGD w najbliższym czasie.

 

Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego. Wystąpienie Magdaleny Sobiny – Dyrektor Departamentu PROW, która omówiła projekt Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027.
Omówienie załączników do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027 przez Marka Bednarza – przedstawiciela Departamentu PROW. Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego.
Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego. Przedstawienie przez Magdalenę Sobinę – Dyrektor Departamentu PROW, projektu Kryteriów wyboru LSR.
Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego. Fragment prezentacji dotyczącej możliwych obszarów wsparcia w ramach Priorytetu 8 RLKS  Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP).
Wystąpienie Eulalii Chrzanowskiej – przedstawicielki Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Omówienie stanu wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przez Pawła Barnaka – przedstawiciela Departamentu PROW.
Wystąpienie Anety Kozioł – przedstawicielki Departamentu PROW, która omówiła sprawy bieżące związane z obsługą wniosków o płatność. Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego.
Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego. Przedstawienie najczęściej napotykanych błędów związanych z realizacją operacji przez Pawła Żybulę – przedstawiciela Departamentu PROW.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top