Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 04 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę Nr 476/9913/23 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dla naboru przeprowadzonego w dniach od 12 grudnia 2022 r. do 03 lutego 2023 r.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 110 wniosków z czego 7 wniosków zostało wycofanych.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232 z późn. zm.) w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych w § 11 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia.

Po przeprowadzonej ocenie została utworzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.

Na przedmiotową listę zostały wpisane wszystkie wnioski w tym:

  1. Wnioski, które będą weryfikowane tj. mieszczące się w limicie środków dostępnych dla województwa podkarpackiego - znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy od poz. 1 do poz. 57,
  2. Wnioski, które będą weryfikowane w momencie pojawienia się wolnych środków finansowych (oszczędności przetargowe, zmiana kursu euro, zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków) - znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy od poz. 58 do poz. 81 oraz
  3. Wnioski, którym Samorząd Województwa odmówi przyznania pomocy ze względu nie osiągnięcie podczas oceny minimum punktowego tj. 8 pkt – wnioski znajdujące się na liście na pozycjach od 82 do 101

Kolejnym krokiem jest weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków mieszczących się na zatwierdzonej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na pozycjach od 1 do 57. 

 

Do pobrania:
Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top