Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11 czerwca 2024 r. podjął uchwałę Nr 10/241/24 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie: budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dla naboru przeprowadzonego w dniach od 11 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

W ramach przeprowadzonego II naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 16 wniosków.


Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1519 z późn. zm.) w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według kryteriów wyboru określonych w § 10 a ust. 5 w/w rozporządzenia.

Warunkiem wpisania na w/w listę pozwalającym na dalsze procedowanie wniosku jest uzyskanie minimum punktowego wynoszącego 5 punktów.

Po przeprowadzonej ocenie wszystkie wnioski uzyskały minimum 5 punktów - dlatego została utworzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy, na której znalazły się wszystkie oceniane wnioski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla Województwa Podkarpackiego na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie: budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących wynosi 6 068 395 euro, co w przeliczeniu według kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w miesiącu czerwiec (kurs euro 4,2848) limit ten wynosi 26 001 858, 90 zł.

Ponieważ Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach przeprowadzonego już wcześniej I naboru wniosków zakontraktował środki w wysokości 8 467 009,00 zł w chwili obecnej do dyspozycji pozostaje kwota 17 534 849,90 zł.


Wobec powyższego wszystkie wnioski znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dostępnych dla Województwa Podkarpackiego.


Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego będzie weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji.


Do pobrania:

  1. Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top