Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W związku z wątpliwościami oraz licznymi pytaniami dotyczącymi warunków przyznania pomocy oraz limitu pomocy na beneficjenta w kontekście obowiązujących przepisów poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze wskazówki dotyczące przedmiotowych typów operacji.

Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
I.
O pomoc może ubiegać się:

  1. gmina;
  2. spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego;
  3. związek międzygminny.

Każdy z w/w wnioskodawców ma możliwość złożenia wniosku/wniosków o przyznanie pomocy.

Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z zapisami § 5 pkt 3a wzoru umowy o przyznaniu pomocy beneficjent zobowiązany jest w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej cyt. „nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji,”
Wszelkie dokumenty składane wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy powinny być wystawione na Wnioskodawcę.

II.
Istotnym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego typu operacji jest to, iż będzie realizowana poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352);
Ze względu na uwarunkowania infrastrukturalne niektóre operacje dotyczące obiektów liniowych wymagają realizacji inwestycji częściowo na obszarze aglomeracji, jednakże koszty operacji na terenie aglomeracji będą stanowić koszty niekwalifikowalne.

III.
Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Przy obliczaniu kwoty pomocy należy wziąć pod uwagę poziom pomocy wynoszący 63,63% kosztów kwalifikowalnych oraz limit pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich który w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta.
Kwotę pomocy podaje się w złotych zaokrąglając w dół do pełnych złotych.
Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku kiedy Wnioskodawca planuje wnioskować o maksymalny limit pomocy tj. o kwotę 2000 000 zł to biorąc pod uwagę „sztywny” poziom pomocy wynoszący 63,63% kosztów kwalifikowalnych to koszty te (koszty kwalifikowalne) nie mogą przekroczyć 3 143 171,46 zł. Przy obliczaniu kwoty pomocy w każdym przypadku należy mieć na względzie fakt, iż maksymalny limit na Beneficjenta wynosi 2000 000 zł w okresie realizacji Programu i jednocześnie wnioskowana kwota pomocy musi wynosić dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Przykłady:
1.
Koszty kwalifikowalne maksymalnie możliwe do przedstawienia we wniosku: 3 143 171,46 zł.
3 143 171,46 x 63,63% = 1 999 999 zł.
1999 999 zł. – maksymalna możliwa do wnioskowania kwota pomocy.
DOBRZE


2.
Koszty kwalifikowalne przedstawione we wniosku wynoszą: 1 957 143,58 zł.
1 957 143,58 x 63,63% = 1 245 330 zł.
1 245 330 zł – wnioskowana kwota pomocy.
DOBRZE

 

3.
Koszty kwalifikowalne przedstawione we wniosku wynoszą: 4 415 700 zł, co stanowi równowartość kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy tj. 2 stycznia 2017r.
4 415 700 x 63,63% = 2 809 709 zł
2 809 709 zł – wnioskowana kwota pomocy – przekroczony limit na Beneficjenta (2 000 000 zł.)
4 415 700 x 63,63% = 2 809 709 zł ale Wnioskodawca wnioskuje o 2000 000 zł. (tj. 45,29 % kosztów kwalifikowalnych) - nieprawidłowy poziom dofinansowania, który powinien wynosić 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
ŹLE

 

Wobec powyższego w przypadku składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” należy tak kalkulować koszty aby wartość kosztów kwalifikowalnych nie przekroczyła kwoty 3 143 171,46 zł.

 

IV.
Załącznik nr 2. Do wniosku o przyznanie pomocy -Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” złożenie ww. dokumentów nie jest wymagane w przypadku, gdy dla planowanej operacji Wnioskodawca załącza do wniosku ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi, pod warunkiem, że do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.
W przypadku gdy decyzja o pozwolenie na budowę nie jest ostateczna lub gdy nie ma potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi lub w przypadku realizowania operacji w formie „zaprojektuj – wybuduj” zamiast dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością można dołączyć:

  • dla operacji dotyczących budowy lub przebudowy sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych – oświadczenie o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
  • dla pozostałych zakresów operacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody itd.) – oświadczenia 2a, którego wzór załączony jest do wniosku.


V.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
W przypadku realizacji operacji polegającej na budowie lub przebudowie należy posługiwać się definicjami wskazanymi w ustawie Prawo budowlane.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top