Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W związku z wątpliwościami oraz licznymi pytaniami dotyczącymi warunków przyznania pomocy oraz limitu pomocy na beneficjenta w kontekście obowiązujących przepisów poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze wskazówki dotyczące przedmiotowych typów operacji.

Operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
I.
O pomoc może ubiegać się:

  1. gmina;
  2. związek międzygminny;
  3. powiat;
  4. związek powiatów.


Każdy z w/w wnioskodawców ma możliwość złożenia wniosku/wniosków o przyznanie pomocy.
Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z zapisami § 5 pkt 3a wzoru umowy o przyznaniu pomocy beneficjent zobowiązany jest w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej cyt. „nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji,”
Wszelkie dokumenty składane wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy powinny być wystawione na Wnioskodawcę.

 

II.
Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 1 000 000 zł na beneficjenta.
Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku kiedy Wnioskodawca planuje wnioskować o maksymalny limit pomocy tj. o kwotę 1000 000 zł to biorąc pod uwagę „sztywny” poziom pomocy wynoszący 63,63% kosztów kwalifikowalnych to koszty te (koszty kwalifikowalne) nie mogą przekroczyć 1 571 585,73 zł. Przy obliczaniu kwoty pomocy w każdym przypadku należy mieć na względzie fakt, iż maksymalny limit na Beneficjenta wynosi 1000 000 zł w okresie realizacji Programu i jednocześnie wnioskowana kwota pomocy musi wynosić dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Przykłady:
1.
Koszty kwalifikowalne maksymalnie możliwe do przedstawienia we wniosku: 1 571 585,73 zł.
1 571 585,73 x 63,63% = 999 999 zł.
999 999 zł. – maksymalna możliwa do wnioskowania kwota pomocy.
DOBRZE


2.
Koszty kwalifikowalne przedstawione we wniosku wynoszą: 854 632,54 zł.
854 632,54 x 63,63% = 543 802 zł.
543 802 zł – wnioskowana kwota pomocy.
DOBRZE

 

3.
Koszty kwalifikowalne przedstawione we wniosku wynoszą: 4 415 700 zł, co stanowi równowartość kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 2 stycznia 2017r.
4 415 700 x 63,63% = 2 809 709 zł
2 809 709 zł – wnioskowana kwota pomocy – przekroczony limit na Beneficjenta (1 000 000 zł.)
4 415 700 x 63,63% = 2 809 709 zł ale Wnioskodawca wnioskuje o 1000 000 zł. (tj. 22,64 % kosztów kwalifikowalnych) - nieprawidłowy poziom dofinansowania, który powinien wynosić 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
ŹLE

 

III.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U z 2016r. poz. 1230) - budowa lub przebudowa obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów będzie stanowiła integralną część operacji polegającej na budowie lub przebudowie targowiska (warunek przyznania pomocy).
Wobec powyższego nie ma możliwości realizacji operacji polegającej wyłącznie na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.
Jednocześnie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową powstałe w wyniku realizacji operacji targowisko ma spełniać warunki określone w załączniku do rozporządzenia.

 

IV.
W przypadku wątpliwości dotyczących tego kto jest uznawany za rolnika należy posługiwać się definicją wskazaną w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na
podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.).

 

V.
Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na budowie lub przebudowie targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, w tym na związany z tą budową lub przebudową zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji tej operacji.
W przypadku realizacji operacji polegającej na budowie lub przebudowie należy posługiwać się definicjami wskazanymi w ustawie Prawo budowlane.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top