Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę Nr 293/5873/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 78 wniosków. Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 71 operacji na łączną kwotę pomocy 116 778 545,00 zł.

Pozostałe wnioski podczas oceny punktowej nie uzyskały 12 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby punktów.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczące się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 i poz. 1719 z 2016 r.) dostępny limit środków dla województwa podkarpackiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w okresie trwania programu wynosi 20 415 143 euro co w przeliczeniu wg. kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z dnia 30 marca 2017 r. wynosi 86 219 273,43 zł. (100% limitu).

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego jest weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji, mieszczących się w 150 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu tj. w kwocie 129 328 910,14 zł.

Tak więc kontroli administracyjnej zostaną poddane wszystkie wnioski znajdujące się na zatwierdzonej liście stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków …, cyt. „Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej, o której mowa w § 14 ust. 1, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa w § 13 ust. 1, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.”

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top