Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

 

Wniosek o przyznanie pomocy

Wersja 2z (obowiązuje od 20 czerwca 2018 r.)

W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 wraz z instrukcją jego wypełniania (v 2z), w sekcji VI. Informacja o załącznikach w pkt: 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Uwaga: Nie dostarczenie ww. dokumentów we wskazanych przypadkach, nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

Wersja 1z


Umowa

Wersja 8z (obowiązuje od 18 marca 2022 r.)

Wersja 7z (obowiązuje od 27 lipca 2021 r.)

Wersja 6z (obowiązuje od 16 października 2020 r.)

Wersja 5z (obowiązuje od 12 marca 2020 r.)

Wersja 4z (obowiązuje od 20 czerwca 2018 r.)

Wersja 3z

Wersja 2z


Wniosek o płatność

wersja 6z

wersja 5z (obowiązuje od 20 czerwa 2018 r.)

wersja 4z (z 17.01.2018 r.)

wersja 3z (z 05.12.2016 r.)

wersja 2z (z 24.08.2016 r.)

wersja 1z

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top