Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Uwaga! Załączone dokumenty otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu rozliczania odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym beneficjenta (pismo z dnia 23.08.2019 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące stanu prawnego stosowanego przy ocenie warunków przejęcia przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2. (Pismo z dnia 13.08.2019 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie dotyczącej tworzenia sztucznych warunków w poddziałaniu 19.2 (Pismo z dnia 31.07.2019 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące przejęcia przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 związanych z operacją polegającą na podjęciu działalności gospodarczej (Pismo z dnia 18.07.2019 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące możliwości finansowania wyposażenia inftastruktury w ramach zakresu "rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 07.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące braku możliwości wsparcia operacji w zakresie rozwoju infrastruktury, obejmującej jedynie wyposażenie obiektu (pismo z dnia 11.07.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące właściwych ustaleń należności wyprzedzającego finasowania w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader objętego PROW na lata 2014-2020 (pismo z dnia 08.06.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej Polskiego Związku Działkowców przy zawieraniu umowy powierzenia grantu (pismo z 10.05.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące dokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną (pismo z 10.05.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące przekazywania informacji o obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z tzw. "ulgi na start" (pismo z 10.05.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 09-05-2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 - ubezpieczenie KRUS (pismo z 18.05.2017 r.)  Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 - kody PKD leśnictwo (pismo z 13.04.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące posiadania kwalifikacji zawodowych przez Beneficjenta jako warunek wypłaty II transzy pomocy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 13.04.2018 r.) Pobierz PDF 
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości realizacji w tym samym zakresie wsparcia kilku projektów grantowych oraz wsparcia operacji w zakresie rozwoju infrastruktury, obejmującej jedynie wyposażenie obiektu (pismo z 11.04.2018 r.) Pobierz PDF 
 • Wyjaśnienia dotyczące poniesienia kosztów kwalifikowalnych dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w przypadku gdy koszty te zostały sfinansowane z pożyczki leasingowej (pismo z 09.04.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości uwzględnienia kosztów obsługi księgowej przedsięwzięcia w ramach kosztów planowanych do poniesienia przez grantobiorców (pismo z 29.03.2018 r.) Pobierz PDF
 • Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii umożliwienia potencjalnym Beneficjentom poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpoczynania realizacji operacji jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na tę operację (pismo z 13.03.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące rachunku bankowego w ramach wypłaty wyprzedzającego finansowania (pismo z 05.03.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące wskaźników w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 02.02.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące wprowadzenia nowych przepisów dla przedsiębiorców (pakiet Konstytucja biznesu) (pismo z 02.02.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu rozliczania wyprzedzającego finansowego wypłacanego przez ARiMR przy jednoczesnym korzystaniu przez LGD z pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 29.12.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 - zasiłek macierzyński (pismo z 13.12.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące wyliczania wymaganego krajowego wkładu środków publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych (pismo z 01.12.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu wyliczania stanu zatrudnienia (pismo z 01.12.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie dodatkowych kodów PKD (pismo z dnia 24.11.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie zmian w biznesplanie (pismo z dnia 24.11.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 10.11.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ws. zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (pismo z 23.10.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (pismo z 13.10.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące przekształcenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy ze spółki cywilnej w spółkę jawną (pismo z 13.10.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych (pismo z 28.09.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych przez grantobiorców przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 15.09.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy weryfikacji warunków dostępu do pomocy na projekt grantowy w zakresie minimalnej kwoty grantu i wpływu zadania na cel operacji (pismo z 12.09.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące warunków wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 12.09.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ws. wskaźnika dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy (pismo z 11.09.2017 r.) Pobierz PDF
 • Interpretacja w sprawie warunku § 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia MRiRW z 24 września 2015 r. dla działania 19.2 (pismo z 25.08.2017 r.) Pobierz PDF
 • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 dotyczącego niewykonywania działalności gospodarczej przez grantobiorców (Pismo z dnia 28.07.2017 r.) Pobierz PDF
 • Rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 (Pismo z dnia 14.07.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia nt. minimalnej wartości całkowitej operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 07.07.2017 r.) Pobierz PDF
 • Definicja miejsca pracy w odniesieniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2/1/2016 (Pismo z dnia 05.07.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące postepowania w zakresie dobrowolnych zwrotów wyprzedzającego finansowania/zaliczki (Pismo z dnia 28.06.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące rozpatrywania protestów wnioskodawców na dezycje LGD dotyczące wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 22.06.2017 r.) Pobierz PDF
 • Informacje dotyczące poddziałania 19.2 - inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia czy zakupiony sprzęt w ramach poddziałania 19.2 jest przedmiotem zestawu rejestrowego (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie warunków wypłaty pomocy w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 30.05.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (Pismo z 26.05.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące zaprzestania spełniania przez wnioskodawcę kryteriów wyboru operacji (Pismo z 13 maja 2017 r.) Pobierz PDF
 • Interpretacja przepisów rozporządzenia dot. poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 19.08.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 - ubezpieczenie KRUS (Pismo z dnia 18.05.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z dnia 28.04.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące m.in. zasad wypełniania WoPP_inne oraz umowy o przyznaniu pomocy w kontekście utworzenia i utrzymania miejsc pracy (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów poddziałania 19.2_premie (Pismo z dnia 07.04.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotycząca poddziałania 19.2 w zakresie poziomu dofinansowania operacji (Pismo z dnia 02.03.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2, w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych (Pismo z 27.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załacznikiem dotyczące procedur odwoławczych w ramach poddziałania 19.2 (Pismo z 23.02.2017 r.) Pobierz PDF-PISMO Pobierz PDF-PROCEDURY ODWOŁAWCZE
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 (Pismo z 22.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o. (Pismo z 21.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD w sprawie wyboru operacji w poddziałaniu 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 20.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 10.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ws. udostępnienia folmularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pismo z 08.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 02.02.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 - możliwość przyznania pomocy nadleśnictwu (pismo z 30.01.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące biznesplanów - 3 pisma z dnia 17.01.2017 r. Pobierz PDF-1 Pobierz PDF-2 Pobierz PDF-3
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 12.01.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 27.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 22.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 16.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 15.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy w poddziałaniu 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez jednostki sektora finansów publicznych (pismo z 15.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 13.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące mozliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji budowlanej planowanej do realizacji w związku ze świadczeniem usług turystycznych (pismo z 09.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 09.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pismo z 08.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. pomocy de minimis w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 08.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 - doprecyzowanie odpowiedzi ARiMR z dnia 21.09.2016 r. (pismo z 08.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" oraz "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 24.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 - kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjaśnień dotyczących poddziałania 19.2 - kod PKD (pismo z 24.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 23.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. wyjasnień dotyczących warunków przyznania pomocy na operacje w zakresie projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 10.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 07.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. mozliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 04.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Pismo ws. mozliwości otrzymania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 (pismo z 03.11.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie zakresie poddziałania 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 19.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie możliwości otrzymania wsparcia w ramach 19.2 (pismo z 18.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu - w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 06.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 05.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjasnienia ws. postanowień zawartych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 (pismo z dnia 05.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 05.10.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych – środków transportu - w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych: „infrastruktury towarzyszącej” – przy budowie dróg w ramach poddziałania 19.2. (pismo z 29.09.2016 r.) Pobierz zapytanie (PDF), Pobierz odpowiedź (PDF)
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych (pismo z dnia 21.09.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych - środków transportu - w ramach poddziałania 19.2. (pismo z dnia 13.09.2016 r.) Pobierz PDF
 • Odpowiedź ARiMR na zapytanie ws. możliwości ubiegania się przez LGD o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (pismo z dnia 09.08.2016 r.) Pobierz PDF

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top