Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Projekty grantowe, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Wersja 4z (obowiązuje od 14 lipca 2022 r.)

Wersja 3z (obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Należy jednak pamiętać, iż 9 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowango przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. I. poz. 1588), którego regulacje stosuje się do:

  • postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach skłądania wniosków, które rozpoczęły bieg w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu tj. dnia 9 września 2017 r. i później (operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD),
  • postępowań w sprawach przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy na operacje własne LGD oraz projekty grantowe, które w dniu 9 września 2017 r. były rozpoczęte i jeszcze niezakończone oraz nowych postepowań w sprawie przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy, wszczętych od tego terminu.

Oznacza to, że regulacje wynikające ze zmienionego rozporządzenia należy stosować w ramach postępowań zgodnie z ww. zasadami, niezależnie od tego na jakim formularzu wniosek został złożony.

Wersja 2z

Umowa

Wersja 6z

Wersja 5z

Wersja 4z

Wersja 3z

Wniosek o płatność

Wersja 6z (obowiązuje od 10 kwietnia 2023 r.)

Wersja 5z (obowiązuje od 8 maja 2020 r.)

Wersja 4z (obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Wersja 3z

  1. Formularz wniosku o płatność - wersja edytowalna
  2. Formularz wniosku o płatność - wersja nieedytowalna 
  3. Instrukcja wypełniania wniosku

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top