Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Uwaga! Załączone dokumenty otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

 • Wyjaśnienia w sprawie ustalenia należności z tytułu wyprzedzającego finansowania w ramach poddziałania 19.4 (pismo z dnia 11.04.2019 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące kontroli w LGD wykonywanych przez zarząd województwa w ramach zobowiązania określonego w § 6 pkt 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (pismo z 09.05.2018 r.) Pobierz PDF
 • Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka Zarządu LGD w ramach poddziałania 19.4 (Pismo z 08.11.2017 r.) Pobierz PDF
  sprostowanie ARiMR:
  W związku z przesłanym do urzędów marszałkowskich pismem, znak: DDD-WL.6937.12.2017.IP z dnia 8.11.2017 r., w sprawie możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka Zarządu LGD w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, zwracamy uwagę, że w treści ostatniego zdania ww. pisma wkradł się błąd.
  Zwracamy uwagę, że w wyniku aneksowania umowy ramowej, umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Zarząd Województwa stwierdzi trzykrotnie w trakcie realizacji umowy niezrealizowanie przez LGD danego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 i w § 7 umowy (w związku z aneksowaniem umowy ramowej, rozwiązanie umowy nie następuje w przypadku dwukrotnego zastosowania postępowania określonego w § 9).
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka Zarządu LGD w ramach poddziałania 19.4 (Pismo z 01.09.2017 r.) Pobierz PDF
 • Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW (pismo z dnia 13.06.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.4 (Pismo z dnia 09.05.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące zwrotu odsetek od wyodrębnionego, oprocentowanego rachunku bankowego do obsługi zaliczki/wyprzedzającego finansowania w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (Pismo z dnia 26.04.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w poddziałaniu 19.4 (Pismo z 26.04.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad sporządzania Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 oraz sposobu postępowania w ramach jej oceny (Pismo z 02.03.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ws. sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w poddziałaniu 19.4 (pismo z 25.01.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ws. weryfikacji na etapie oceny Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 wykonania przez LGD zobowiązania w zakresie zatrudniania pracowników i utrzymania poziomu zatrudnienia oraz stosowania sankcji w tym zakresie (pismo z 22.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie przeksięgowań operacji w ramach poddziałania 19.4 Pobierz PDF

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top