Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość limitu środków na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” : 1 361 010 euro.

Termin składania wniosków: od 2 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. 

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 432 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wnioski można składać również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 j.t. z późn. zm.).

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl w zakładce "Dokumenty".

Jednocześnie na wskazanej stronie internetowej udostępnia się formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4 oraz pod numerami telefonów: (17) 747 69 40, (17) 747 69 07 w godzinach 7:30 – 15:30.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1737, z późn. zm.).

Źródłem weryfikacji kryteriów wyboru operacji, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1737, z późn. zm.), będą informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentach załączonych do wniosku o przyznanie pomocy wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty za dane kryterium wyboru operacji przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych dokumentach.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów odnoszących się do specyfiki regionu wskazanych w § 9, ust.2, pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1737, z późn. zm.).

Kryteria regionalne dotyczące operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

1) operacja będzie realizowana w gminie województwa podkarpackiego, która przystąpiła do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 96/2207/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" - 6 punktów,

Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie w oparciu o dane dostępne w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskane na podstawie informacji zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy w ramach działań o których mowa w kryterium.
Wykaz gmin spełniających przedmiotowe kryterium dostępny jest na stronie internetowej: http://www.odnowawsi.podkarpackie.pl/index.php/solectwa-w-programie

2) operacja dotyczy kształtowania terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - 4 punkty,

Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie w oparciu o definicję zawartą w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.142 t.j.) tj. : „tereny zieleni - tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;”

3) w gminie, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana przez podmiot wymieniony w § 3 inwestycja w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego tym programem w ramach operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego tym programem w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 2 punkty;
Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie w oparciu o dane dostępne w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskane na podstawie informacji zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy w ramach działań o których mowa w kryterium.
Wykaz gmin spełniających przedmiotowe kryterium zawiera tabela.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top