Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia COVID-19 możliwe jest wydłużenie terminu wykonania zamówienia określonego w zawartej umowie. Istnieje również możliwość dokonania zmiany terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu w oparciu o zaistnienie przesłanki dotyczącej wystąpienia "siły wyższej", jest to bez wątpienia uzasadniony przypadek, jednak celem decyzji podjętej przez zamawiającego powinno być stworzenie wykonawcom optymalnych warunków do złożenia ofert a więc motyw wspierający konkurencyjność danego postępowania.

Aktualną sytuację na rynku dostaw i usług można traktować jako okoliczności wystąpienia "siły wyższej". Podkreślić należy, że działając z należytą starannością, nie można było wcześniej przewidzieć zawieszenia działalności wielu instytucji i przedsiębiorców spowodowanej rozprzestrzenianiem się COVID - 19. Wobec powyższego zamawiający jest uprawniony w zaistniałych okolicznościach do wydłużenia terminu realizacji umowy. Podstawą do aneksowania umowy w tym zakresie może być np. przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Istnieje również możliwość zmiany terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu w oparciu o normę art. 38 ust. 4 p.z.p. Dokonaną zmianę treści specyfikacji we wskazanym zakresie, zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

Przepisy prawa nie definiują pojęcia "siły wyższej". W doktrynie wskazuje się jako "siłę wyższą" zdarzenia zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, które są niemożliwe lub praktycznie niemożliwe do przewidzenia i których skutkom nie można zapobiec. W myśl klasycznej definicji: „Siła wyższa to zdarzenie, któremu słabość ludzka nie jest w stanie się oprzeć”. Przykładowo można tu wskazać: działania sił przyrody, działania zbrojne, działania władz. Wobec czego również epidemia koronawirusa może być zaklasyfikowana jako przesłanka wystąpienia siły wyższej. Epidemii tej nie dało się przewidzieć, nie mieliśmy na jej wybuch wpływu i dodatkowo zapobiegawczo są wprowadzane ograniczenia ze strony władz. Wobec powyższego do zawartych umów można zastosować normy związane z wystąpieniem "siły wyższej".

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że każdy przypadek zastosowania powyższej przesłanki w ramach operacji, których realizacja otrzymała wsparcie ze środków PROW 2014-2020 będzie rozpatrywany indywidualnie.

Opracowano na podstawie: https://sip.lex.pl/?_ga=2.122113353.35849248.1584611903-815731369.1538988765#/question-and-answer/622185418?pit=2020-03-19 (autor wykorzystanej odpowiedzi: M. Mikulska-Nawacka).

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top