Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 288/5674/21 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 24 Wnioskodawców. Łączna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 15 937 457,00 zł.

Zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla województwa podkarpackiego w przypadku między innymi operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wynosi 58 716 720 euro, co w przeliczeniu wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w czerwcu 2021 r. wynosi 263 432 564,28 zł (100% limitu).

Ponieważ Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach prowadzonych wcześniej naborów wniosków zakontraktował już środki w wysokości 236 389 752,56 zł – do dyspozycji pozostała jeszcze kwota w wysokości 27 042 811,72 zł.

Wobec powyższego zawarcie umów nastąpi z wszystkimi Wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top