Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 grudnia 2023 r. podjął uchwałę Nr 550/11711/23 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie: budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,-dla naboru przeprowadzonego w dniach od 16 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.


W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 26 wniosków z czego 1 wniosek został wycofany.
Wobec powyższego ocenie podlegało 25 wniosków.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1519 z późn. zm.) w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według kryteriów wyboru określonych w § 10 a ust. 5 w/w rozporządzenia. Warunkiem wpisania na w/w listę pozwalającym na dalsze procedowanie wniosku jest uzyskanie minimum punktowego wynoszącego 5 punktów. Po przeprowadzonej ocenie wszystkie wnioski uzyskały minimum 5 punktów - dlatego została utworzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy, na której znalazły się wszystkie oceniane wnioski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla Województwa Podkarpackiego na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie: budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących wynosi 6 068 395 euro, co w przeliczeniu według kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w miesiącu grudniu (kurs euro 4,3355) limit ten wynosi 26 309 526, 52 zł.
Wobec powyższego wszystkie wnioski znajdujące się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dostępnych dla Województwa Podkarpackiego.

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego będzie weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji.

 

Do pobrania:

  1. Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top