Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Informujemy, że w wyniku zainicjowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego procesu wyłonienia przedstawicieli LGD do składu Podkomitetu ds. RLKS, do składu Podkomitetu zostali wybrani:

  • Pani Ewa Kucharczyk – kierownik Biura Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja,
  • Pan Damian Kut – kierownik Biura Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.

Wymienione osoby zostały wybrane przez lokalne grupy działania z terenu województwa podkarpackiego. Wybrani reprezentanci LGD to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu LSR.

Podkomitet ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powołany został w kwietniu 2023 r. w celu monitorowania wdrażania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z zapisami art. 31 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. W jego skład (w charakterze członków i obserwatorów) wchodzą przedstawiciele m.in: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządów województw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wielofunduszowych lokalnych grup działania.

Do zadań Podkomitetu należy, m.in. monitorowanie realizacji instrumentu RLKS oraz strategii rozwoju lokalnego oraz wypracowywanie propozycji działań i rekomendacji podnoszących efektywność realizacji instrumentu.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top