Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 5 marca 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia II już naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Termin składania wniosków: od 11 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.


Miejsce składania wniosków: Pokój nr 432 (sekretariat) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Łukasza Cieplińskiego 4, w godzinach 7:30 – 15:30.


Zakres w jakim można składać wnioski o przyznanie pomocy: budowa lub przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.


Wnioskodawca: Gmina


Poziom i wysokość pomocy: pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 500 000,00 zł na operację.


Wysokość dostępnych środków według stanu na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy: 15 185 358, 31 zł.


Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: https://prow.podkarpackie.pl
Jednocześnie na wskazanej stronie internetowej udostępnia się formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy.


Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2022 r. poz. 1519 z późn. zm.).


Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4 oraz pod numerem telefonu: (17) 747 69 07, w godzinach 7:30 – 15:00.

 

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze.
  2. Dokumenty.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top