Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął uchwałę Nr 340/7347/17 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 66 wnioskodawców.

Zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” wynosi 20 415 143 euro co w przeliczeniu wg. kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z dnia 30 sierpnia 2017 r. wynosi 86 964 426,15 zł. (100% limitu).

Wobec powyższego zawarcie umów z Wnioskodawcami nastąpi w kolejności od poz. 1 do poz. 53 zaktualizowanej listy.

Kolejne umowy zawierane będą w momencie pojawienia się wolnych środków (zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oszczędności przetargowe).

Zawieranie kolejnych umów będzie następowało nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy tj. do końca lutego 2018 r.

Do pobrania:

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top