Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r. podjął uchwałę Nr 353/7500/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 1 lutego do 31 marca 2017 roku.
Na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 9 wnioskodawców.

Zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wynosi 1 679 040 euro co w przeliczeniu wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z dnia 28 września 2017r. wynosi 7 240 356,29 zł. (100% limitu).

Wobec powyższego zawarcie umów z Wnioskodawcami nastąpi w kolejności od poz. 1 do poz. 8 listy.

Kolejna umowa zawarta będzie w momencie pojawienia się wolnych środków (np.: oszczędności przetargowe). Zawarcie kolejnej umowy będzie następowało nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy tj. do końca marca 2018 r.

Do pobrania:

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top