Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 26 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 248/4896/21 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 19 października 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 34 wnioski.

W wyniku dokonania oceny punktowej wg krajowych i regionalnych kryteriów wyboru operacji na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 30 operacji na łączną kwotę pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynoszącą 22 339 541,00 zł.

4 wnioski nie uzyskały 12 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby punktów.

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego jest weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji, mieszczących się w 100 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu tj. w kwocie 18 386 624,79 zł.

Wobec powyższego kontroli administracyjnej zostaną poddane wnioski znajdujące się na zatwierdzonej liście stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, na pozycjach od 1 do 26.

Ponadto wnioski znajdujące się na pozycjach od 27 do 30 będą weryfikowane w momencie pojawienia się wolnych środków. Wnioskodawcy Ci zostaną poinformowani pisemnie o sposobie procedowania tych wniosków.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526.), Samorząd Województwa, po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości przedmiotową listę wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top